Kiku Matsuda

12 Results (Viewing 1 - 12 of 12)

Kiku Matsuda Kagemusha

Kiku Matsuda Kagemusha

Price: $1780.00

In stock

Kiku Matsuda Hida

Price: $835.00

Out of stock

Kiku Matsuda Murakumo Damascus

Price: $835.00

Out of stock

Kiku Matsuda Okehazama Knife

Price: $835.00

Out of stock

Kiku Matsuda Monsoon Knife

Price: $730.00

In stock

Kiku Matsuda Yukuranke Kamui

Price: $700.00

Out of stock

Kiku Matsuda Path Finder Knife

Price: $645.00

Out of stock

Kiku Matsuda Backup Micro

Price: $530.00

In stock
12 Results (Viewing 1 - 12 of 12)
Loading...